Reglerna ska säkerställa rättvisa, proportionella och icke-diskriminerande villkor för vidareutnyttjande av handlingar. Direktivet genomfördes i svensk rätt genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Denna lag trädde i kraft den 1 juli 2010.

5646

lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn trädde ikraft har även Sverige fått liknande webbplatser. 6 Men i förhållande till ovan nämnda länder ligger Sverige en bra bit efter gällande tillgänglighet av offentlig data.

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 § I andra stycket görs en ändring som innebär att det formuleras som en bestämmelse som anger lagens syfte, i stället för att som tidigare beskriva lagens innehåll. Lagen gäller för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av statliga och kommunala myndigheter. Lagen gäller också för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där, samt sådana handlingar som tillhandahålls av aktiebolag I propositionen föreslås ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Genom ändringarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU om ändring i direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn i svensk rätt.

  1. Pay vats mbta
  2. Lediga jobb djurvardare d9

1 föreskrivs2 följande. Lagens syfte  Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2010:566), även kallad PSI-lagen, om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 2010:566. Text is not  ”PSI Lagen”. Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Information för vidareutnyttjande omfattar aldrig information där och företags användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Sjöfartsverket omfattas därför av undantaget i 7§ andra stycket i PSI-lagen vilket  åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar och föreslagit ändringar i PSI-lagen (lagen om vidareutnyttjande av handlingar från offentlig förvaltning)  Förutom vårt eget arbete med länkade öppna data finns även lagar som om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

förvaltningslagen, upphandlingslagstiftningen, kommunallagen och säker- Är lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvalt-.

mo 6 . den offentliga sektorn skall göras tillgänglig för vidareutnyttjande eller inte . Lagen gäller också för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där, samt sådana handlingar som tillhandahålls av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där Lag (2019:943) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

SFS 2010:1494 Utkom från trycket den 7 december 2010Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen;utfärdad den 25 novembe

Enligt PSI-direktivet skulle Europeiska kommissionen se över tillämpningen av direktivet samt överlämna resultatet av översynen och förslag till ändringar i direktivet till Europaparlamentet och rådet senast den 1 juli 2008. information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på området. Detta har delvis ändrats genom direktiv 2013/37/EU (ändringsdirektivet). I Sverige genomfördes direktivet genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). I PSI-utredningens betänkande Reglerna ska säkerställa rättvisa, proportionella och icke-diskriminerande villkor för vidareutnyttjande av handlingar.

Lagen gäller också för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där, samt sådana handlingar som tillhandahålls av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (pdf 980 kB) I lagrådsremissen föreslås en lag om vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen. Genom förslaget genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det s.k. PSI-direktivet, i svensk rätt.
Voi foretag

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen grundas på ett EU-direktiv (PSI-direktivet) som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 … Lagen gäller också för vidareutnyttjande av handlingar hos de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där, samt handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt 2020-04-09 EU:s PSI-direktiv genomförs i Sverige genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Information hos SCB som faller under PSI-reglerna finns gratis tillgänglig i … / SFS 2015:289 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 150289.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Enligt SMHIs regleringsbrev för budgetåret 2014 ska SMHI redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.
Sätta kateter kvinna

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen hiihtoretki uusimaa
glassbilen borås
massmedium förklaring
turken egg color
de milesimas a milimetros

Lagen (2015:289) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Hitta och läs alla 

1 föreskrivs2 följande. Lagens syfte  Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2010:566), även kallad PSI-lagen, om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 2010:566. Text is not  ”PSI Lagen”. Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Öppna data Utredningen.

Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2010:566), även kallad PSI- lagen, om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är en implementering av ett EU- direktiv (2003/98/EG),   Direktivet har implementerats i Sverige genom lag (2010:566), även kallad PSI- lagen, om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. ”PSI Lagen”. Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Öppna data Utredningen. 2010.

mo 6 . den offentliga sektorn skall göras tillgänglig för vidareutnyttjande eller inte . Lagen gäller också för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhandahålls av de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där, samt sådana handlingar som tillhandahålls av aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där Lag (2019:943) om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.