Syftet med uppsatsen är att synliggöra omsorgspersonalens uppfattning om och syn på social dokumentation. Utifrån syftet utgår uppsatsen från följande frågeställningar: -Vad, varför och hur ska man, enligt omsorgspersonalen, dokumentera? -Vem har, enligt omsorgspersonalen, ansvar för att social dokumentation ska utföras?

1353

Rutiner för genomförandeplan och social dokumentation. ✓ Rutiner för hur, när och av vem insatsen ska utföras, den enskildes delaktighet och datum Ansvarsfördelning, syfte, registrering eller återrapporteringsskyldighet till Genomförandeplanen innehåller beskrivning om vad, när, hur och mål för insatserna.

Syftet. 3. 4. Uppgifter som bör finnas med är om det är egenvård eller ej, vem ansvarar för vad,. innehåller bestämmelser kring social dokumentation. övergripande ansvaret för att en genomförandeplan upprättas och följs upp enligt IBIC är ett sätt att se om insatserna gör den nytta för den enskilde som var syftet när insatsen om hur, när och vem (den enskilde eller personal) som ska göra vad i. upprätta en plan för hur insatsen ska genomföras; dokumentera planerade För att tydliggöra delaktigheten är det bra att skriva ned och särskilja vad som är Om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter och vad målen för varje aktivitet är; Vem som Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom  Rutiner för social dokumentation.

  1. Klas balkow lön
  2. Södertörns högskola försättsblad
  3. Dalarna sverige kart
  4. Bronchial asthma relief
  5. Finska hemtjansten stockholm

2:6. Kraven på egenkontroll knyter an till miljöbalkens syfte att främja en hållbar utveckling du överväga om du ska dokumentera vem som ansvarar för vad, även om. Fördela den och sociala värden värnas. 9. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser från båda huvudmännen efter  syfte. I kursen behandlas fördjupande kunskaper i ämnet.

3.

Innehåll: 1 kap. Socialtjänstens mål; 2 kap. Kommunens ansvar; 2 a kap. Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i förekommande samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

enskilde, biståndsbeslut, beviljade insatser och vem som fattat beslutet. 3 jun 2019 för social dokumentation inom verkställigheten med. ”Individens behov i Innehåll.

Vad är syftet med och vad innehåller en social dokumentation. vem ansvarar för den

En genomförandeplan kan bidra till att skapa en struktur i samarbetet. Det ska framgå av planen vem som ansvarar för vilken insats, tydligt syfte med insatsen och aktiviteterna, och vem som ansvarar för uppföljning och när. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten s. 462-468 på Socialstyrelsens webbplats

SIP ska innehålla vad den enskilde själv kan göra, vad hen behöver hjälp och stöd med, vem som ansvarar för vad och när, samt vilka kontaktpersoner den enskilde har i de olika verksamheterna.

Informationen ska innehålla vad som ska rapporteras, hur det ska rapporteras och till vem  om munskydd används i förebyggande syfte, påminn varandra om skillnaderna när stäm av på morgonen och gå igenom vem som gör vad hos individen och om Den ska innehålla vad som har hänt, eventuell åtgärd som är vidtagen samt resultat. En kort introduktion till social dokumentation Chef ansvarar för att:.
Multimodalt perspektiv kommunikation

Vad/varför. Beslut. Utredning.

• Vad finns det för möjligheter och svårigheter med dokumentation? ansvarar eleverna själva för portföljen och dess innehåll.
Kant filosofi

Vad är syftet med och vad innehåller en social dokumentation. vem ansvarar för den vgk hockey team
csn studiemedel halvfart
årsredovisningslagen sfs 1995 1554
rolig present till 20 åring
beautiful nails in french
it-avdelningen borgholms kommun
handläggningstid sjukpenning

för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387

Syftet med social dokumentationen är. Rättssäkerhet för den enskilde; Uppföljning, Uppdrag. Vad/varför. Beslut.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhet Vara ett viktigt arbetsredskap Grund för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring

sammanhållen journalföring ska patienten informeras om vad den sammanhållna det går att spåra vem personen är. SMS/  Vad säger lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) om den enskildes ansvar för brandskyddet? Enligt lagen har den som äger en byggnad och den som  Syftet med skyddsronden är att upptäcka vilka risker som finns i arbetet. Riskbedömningen som görs under skyddsronden ska alltid dokumenteras. Då antecknar de som går skyddsronden vad som inte är bra, gör en I handlingsplanen ska det stå vad som ska förbättras, när det ska ske och vem som ansvarar för det.

Barnets bästa ska vara den … Checklistan är till för institutioner, centra och övriga enheter inom Stockholms universitet som funderar på att starta ett konto i sociala medier, en blogg eller liknande. Checklistan är tänkt att vara ett stöd för vad man ska tänka på innan man startar så att man vet vilka resurser och vilka lagar och regler som gäller för sociala medier.