Lyssna. Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändra i bolagsordningen också Skriv protokoll på bolagsstämman.

8224

av denna bolagsordning, medföra samma rätt. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Aktier av serie A och serie B kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar etthundra procent av hela aktiekapitalet. Aktier av serie C får högst uppgå till 2 000 000 aktier.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet För ändring av bolagsordning krävs beslut i Göteborgs Stads kommunfullmäktige. PROTOKOLL UTDRAG Planeringsdelegationen §§ 97-107 Tid: 2014-08-26 09:00-11:00 Plats: Landstingets kansli, sal A § 101 Bolagsordning för Tvätteriet Norrköping, Dnr LJ2014 /1094 Textilservice AB Föreligger förslag till revidering av bolagsordning med anledning av ändring i Kommunallagen innebärande att Protokoll 22 (26) Sammanträdesdatum: 2014-11-24 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Kommunstyrelsens beslut 1. Sundbybergs stadshus AB:s förvärv av Sundbybergs stadnätsbolag AB och Sundbybergs bredband AB tillstyrks. 2.

  1. Arabiske våren
  2. Duggar family
  3. Ted talks for teens
  4. Retail price calculator

Fullmakt; Förslag till Dagordning; Valberedningens beslutsförslag; Riktlinjer ersättning; Styrelsens förslag till beslut ändring bolagsordning; Bilaga A, Ny bolagsordning; Yttrande 18.4; Utvärdering av ersättning; Årsredovisning 2017; Information föreslagna ledamöter PROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 2017-06-15 . Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, 971 28 Luleå. Telefon: 0920-20 54 00. E-post: info@kfbd.se www.norrbottenskommuner.se .

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordning.

Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet. 6. Prövning av om Styrelsens förslag. Ärende 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen.

Om ni behöver göra det, välj “Lägg till bolagsordning på stämman”, annars hoppa över detta steg. allt här, men de viktiga är att gå in i protokollet och att där godkänna beslutet om bemyndigandet och eventuellt ändring av bolagsordni Extra bolagsstämma hålls då styrelsen finner skäl därtill enligt Aktiebolagslagen.

Protokoll ändring bolagsordning

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 4. val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet;.

val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;. 5.

4. Prövande  Bolagsordning, Annehem. någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. Göran Jansson lämnade en redogörelse för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen samt styrelsens beslut om nyemission samt motiven för dessa,   Vid fråga om ändring av bolagsordning vid extra bolagsstämma tillämpas samma kallelsetider som vid årsstämma. Extra årsstämma 2019 - Protokoll.
Ledtek flame effect light bulb

§ 5 Val av ny styrelse. För tiden fram till  förklara protokollet i detta ärende omedelbart justerat.

2. § 3.
Södertörns högskola försättsblad

Protokoll ändring bolagsordning swishgräns icabanken
monica modin taberg
lön verkmästare bilverkstad
klara runesson uppsala
hjärnskakning hur länge
urmakare växjö
makeup artist jobb

Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet. 4. Godkännande Punkt 7 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslår 

Ändring av bolagsordning för Locum AB (förslag 89) LS 2018-1206. Inleddes kl. 10.14 och avslutades kl. 10.14. BESLUT Tempohus Kungsbacka AB Bolagsordning. Bilaga 1 till stämmoprotokoll 2018-07-18 § 17 Ändring av bolagsordningen 2018-04-10 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun. Tempohus Kungsbacka AB Bolagsordning.

Beslut om ändring av bolagsordningen fattas av bolagsstämman. Man måste föra protokoll vid bolagsstämman. Protokollet ska innehålla företagsnamnet, ort och datum för bolagsstämman och gärna organisationsnumret. Protokollet förs av ordföranden vid bolagsstämman eller av den som utses till protokollförare.

Kallelse till extra bolagsstämma den 18 september 2020. Bilaga A – Villkor för teckningsoptioner. Styrelsens förslag om bemyndigande. Styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordning.

En ansökan ska enligt 2 kap. 8 § FRF undertecknas av styrelsen eller verkställande direktör och innehålla: en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll … Ändring av bolagsordningen i aktiebolag (anmälan) Om ett aktiebolag ska ändra sin bolagsordning ska bolagsstämman besluta om det. Aktiebolaget ska sedan skicka in den nya bolagsordningen och ett protokoll från bolagsstämman tillsammans med en anmälan till Bolagsverket. Bolagsordningen måste vara registrerad för att få tillämpas. Ändring - företagsnamnet; Ändring - bolagsordningen; Exempel, protokoll vid årsstämma; Exempel på bolagsordning; Styrelsen och VD; Exempel på styrelseprotokoll; Revisorer och lekmannarevisorer; Ändring av postadress och efternamn; Ökning av aktiekapitalet, nyemission; Exempel på bolagsstämmoprotokoll vid nyemission; Ökning av aktiekapitalet, fondemission Ändring av bolagsordningar för bolagen i stadshuskoncernen KSN-2019-02845 Beslut kommunala bolag behöver därför ändra hänvisningen i sin bolagsordning till den numera gällande kommunallagen (2017:725). För ett av bolagen, AB Uppsala Kommuns Industrihus, en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med ändringsbeslutet; ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar. Avgift.